فراخوان انتصاب مدیران

ثبت فراخوانهای پستهای مدیریتی

   دانلود : رئیس_گروه_زیرساخت.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : رئیس_اداره_امور_مالی_بیمارستان_بوعلی.pdf           حجم فایل 264 KB
   دانلود : رئیس_اداره_خیرین_سلامت.pdf           حجم فایل 215 KB
   دانلود : رئیس_اداره_کارگزینی_ستاد_مرکزی.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : رئیس_اداره_رفاه_و_تربیت_بدنی.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : کارشناس_مسئول_نظارت__بر_صدور_پروانه_ها.pdf           حجم فایل 155 KB
   دانلود : رئیس_اداره_رفاه_و_تربیت_بدنی_کارکنان.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود : رئیسی_اداره_مشاوره_دانشجویی.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود : کتاب__طرح_طبقه_بندی_مشاغل_1400.pdf           حجم فایل 32837 KB
   دانلود : رئیس_اداره_مناقصات_و_قراردادها.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : امور_مالی_بیمارستان_علی_بن_ابیطالب_(ع).pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : فراخوان_رئیس_اداره_آموزش.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : رئیس_اداره_امور_مالی_بیمارستان_رازی.pdf           حجم فایل 113 KB

خدمات الکترونیکی

محتوای مرتبط