برونسپاری

برونسپاری

   دانلود : نگاه+اجمالی+به+روند+برونسپاری.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فر+مت++اصلی+نگارش.docx           حجم فایل 71 KB
   دانلود : دستور+العمل+واگذاری+خدمات+سلامت.pdf           حجم فایل 442 KB
   دانلود : 2ضمایم+بخشنامه2121.pdf           حجم فایل 249 KB

برونسپاری، ثبت تجربه ، نظام پیشنهادات ، سیناسا و آموزش مدیران

محتوای مرتبط