مدیریت دانش

کمیته سنوات

   دانلود : نحوه_احراز_هویت_در_سامانه_مدیریت_دانش.pdf           حجم فایل 1861 KB
   دانلود : نظام_نامه_مدیریت_دانش.pdf           حجم فایل 1047 KB
   دانلود : راهنمای_نظام_نامه.pdf           حجم فایل 1509 KB
   دانلود : دستورالعمل_سنجش_بلوغ_مدیریت_دانش.pdf           حجم فایل 1765 KB

خدمات الکترونیکی

محتوای مرتبط