قوانین ، بخشنامه ها ، فرمها و فرایندها

 

 

 

   دانلود : کتاب__طرح_طبقه_بندی_مشاغل_1400.pdf           حجم فایل 32837 KB
   دانلود : دستورالعمل_انتخاب_و_انتصاب_مدیران.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : فرمهای_انتخاب_و_انتصاب_مدیران.pdf           حجم فایل 885 KB
   دانلود : فرم_مدیریتی.pdf           حجم فایل 885 KB
   دانلود : کتاب_ویرایش_رسته_بهداشتی__درمانی_99.pdf           حجم فایل 6142 KB
   دانلود : نمودار_ساختار_سازمانی_دانشگاه_.pdf           حجم فایل 6396 KB
   دانلود : فرم_ارتقاء_رتبه_عالی.xlsx           حجم فایل 61 KB
   دانلود : فرم_ارتقاء_رتبه_پایه_،_ارشد_و_خبره-_.xlsx           حجم فایل 84 KB
   دانلود : اصلاحیه_شرایط_احراز_بهورزان.pdf           حجم فایل 1308 KB
   دانلود : مصوبات_کمیته_مهندسی_مشاغل_.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود : آیین_نامه_مهندسی_مشاغل_97.pdf           حجم فایل 4896 KB
   دانلود : ویرایش_نهایی_کتاب_رسته_بهداشتی_درمانی_98.pdf           حجم فایل 6070 KB
   دانلود : ketab.pdf           حجم فایل 3248 KB

خدمات الکترونیکی

محتوای مرتبط