تماس با ما

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دکتر مهدی زند حقیقی

مدیر

33372160

1449

ناصر سارانی

معاون مدیر

33295806

1431

ابوالفضل بذرافشان

رئیس گروه مهندسی مشاغل

33372161

1447

مجید ایراندوست

کارشناس مهندسی مشاغل

33372161

1446

مهدیه میرشکاری

رئیس گروه مهندسی سازمان

33372159

1567

مریم وظیفه شناس

کارشناس بهبود روشها

33372159

1412

محمود براهویی نوری

کارشناس IT

-

1564

فاطمه قسمتی لشکا جانی

کارشناس آموزش مدیران

33372159

1565

سعید ستوده

کارشناس

-

1418

 


محتوای مرتبط