جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر ملک کیانی مدیریت 054-33295806 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
ناصر سارانی کارشناسان 054-33372160 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
آقایان ابوالفضل بذرافشان-مجید ایراندوست-محمود براهوئی کارشناسان و روسای ادارات 054-33372161 054-33372159 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
خانم ها مهدیه میرشکاری-مریم وظیفه شناس-فاطمه قسمتی کارشناسان و روسای ادارات 054-33372161 054-33372159 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط