اخبار > برونسپاریعدم نیاز به طرح مجدد تمدید اعتبار بسته های خدمتی دارای موافقت نامه کارگروه قبلی کاهش تصدی گری و برونسپاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عدم نیاز به طرح مجدد تمدید اعتبار بسته های خدمتی دارای موافقت نامه کارگروه قبلی کاهش تصدی گری و برونسپاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: واحدهای تابعه ای که موافقت نامه کارگروه قبلی کاهش تصدی گری و برونسپاری دانشگاه را کسب کرده اند نیاز به طرح مجدد درخواست تمدید قرارداد در کارگروه راندارند.
به گزارش روابط عمومی- دکتر مهدی زند حقیقی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت، بسته های خدمتی که موافقت نامه کارگروه کاهش تصدی گری و برونسپاری قبلی را دارند به شرط عدم افزایش حجم قرارداد و با ارائه تأییدیه فرم تعهد اعتبار و تأیید جدول مالی قبل و بعد از واگذاری، می توانند با مراجعه به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری جهت تمدید بسته خدمتی خوداقدام نمایند.

 

 

 

تنظیم کننده : محمود براهویی

 

1399/02/03 - ٠٩:٤٤ - News, Notifications - ٢٦٩٢٦

 


خروج