اخبار > مجوز ادامه تحصیلاخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل

با توجه به الزام رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل ، کلیه همکاران واحدهای تابعه دانشگاه موظفند قبل از هر اقدامی جهت ادامه تحصیل در سامانه مجوز ادامه تحصیل مهندسی مشاغل  مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع   ثبت درخواست نموده و ضمن دریافت کد رهگیری از دارا بودن شرایط احراز اطمینان حاصل نمایند

 

1398/11/05 - ١٤:٠١ - News - ٢٥٦٩١

 


خروج