فراخوان انتصاب مدیران

ثبت فراخوانهای پستهای مدیریتی

   دانلود : فراخوان_رئیسی_امور_مالی.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : فراخوان_مدیر_امور_فرهنگی.pdf           حجم فایل 242 KB
   دانلود : فراخوان_رئیس_اداره_حسابداری_مدیریت.pdf           حجم فایل 255 KB
   دانلود : مدیر_بیمارستان_بوعلی.pdf           حجم فایل 254 KB
   دانلود : فراخوان_سرپرستار.pdf           حجم فایل 187 KB
   دانلود : سوپر_وایزر_آموزش_سلامت.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : کارشناس_مسئول_آزمایشگاه_.pdf           حجم فایل 184 KB
   دانلود : سرپرستار_اتاق_عمل.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود : کارشناس_مسئول_امور_اداری.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : مسئول_کارگزینی_مرکز_بهداشت_سراوان.pdf           حجم فایل 255 KB
   دانلود : فراخوان_رئیس_اداره_تدارکات.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : سوپروایزر_در_گردش_بیمارستان_بوعلی.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : رئیس_اداره_حسابداری_شبکه_سراوان.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : سرپرستار_بیمارستان_رازی.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : سرپرستار_بیمارستان_علی_بن_ابیطالب_(ع).pdf           حجم فایل 242 KB
   دانلود : کارشناس_مسئول_امور_عمومی__.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : فراخوان_کارشناس_مسئول_نگهداشت.pdf           حجم فایل 248 KB
   دانلود : فراخوان_کارشناس_مسئول_امور_مالی.pdf           حجم فایل 249 KB
   دانلود : فراخوان_رئیس_اداره_مصاحبه_و_ارزیابی.pdf           حجم فایل 246 KB
   دانلود : فراخوان_مدیر_بهورزی.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : فراخوان_رئیس_اداره_مشاوره_دانشجویی.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود : پست_رئیس_اداره_امور_عمومی_دانشکده_پزشکی.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : فرم_مدیریتی.pdf           حجم فایل 885 KB
   دانلود : فراخوان_مدیریت_آمایشگاه_غذا_و_دارو.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود : رئیس_اداره_فوق_برنامه_دانشجویان.pdf           حجم فایل 214 KB

خدمات الکترونیکی

محتوای مرتبط