قوانین و بخشنامه ها

 

 

 

   دانلود : انتصاب_مديران_سال_85.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : نمودار_ساختار_سازمانی_دانشگاه_.pdf           حجم فایل 6396 KB
   دانلود : اصلاحیه_شرایط_احراز_بهورزان.pdf           حجم فایل 1308 KB
   دانلود : مصوبات_کمیته_مهندسی_مشاغل_.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود : آیین_نامه_مهندسی_مشاغل_97.pdf           حجم فایل 4896 KB
   دانلود : ویرایش_نهایی_کتاب_رسته_بهداشتی_درمانی_98.pdf           حجم فایل 6070 KB
   دانلود : ketab.pdf           حجم فایل 3248 KB

خدمات الکترونیکی

محتوای مرتبط