اخبار > کمیته مهندسی مشاغل تعدادی از پستهای مدیریتی برگزار گردیدبرگزاری کمیته انتصابات مدیرتی

کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه جهت تعدادی از داوطلبین پستهای مدیریتی با حضور اعضاء و رئیس کمیته ، در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار و تصمیمات اتخاذ شده ، در سایت مدیریت توسعه سازمان و تحول ااری دانشگاه بارگزاری گردید

 

1398/08/21 - ٠٩:٤٣ - News, Notifications - ٢٤٥١٦

 


خروج