اخبار > کمیته مهندسی مشاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار گردیدبرگزاری کمیته مهندسی مشاغل

کمیته مهندسی مشاغل کلیه معاونتهای دانشگاه در سطح کارشناسان با حضور اعضاء و رئیس کمیته ، در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار و تصمیمات اتخاذ شده ، در سایت مدیریت توسعه سازمان و تحول ااری دانشگاه بارگزاری گردید

 

1398/08/08 - ٠٩:٠٩ - Notifications - ٢٤٣٣٣

 


خروج