اخبار > کمیته مهندسی مشاغلتشکیل کمیته مهندسی مشاغل (معاونتهای توسعه ،درمان ،آموزشی و پژوهشی )

کمیته مهندسی مشاغل (انتصابات کلیه معاونتها ) در تاریخ 1398/07/17 در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور رئیس و اعضای کمیته تشکیل و نتایج آن بپیوست طی نامه شماره 76596 مورخ 1398/07/27 به مدیریت منابع انسانی جهت اجرا ابلاغ گردید

 

1398/07/29 - ٠٧:٠٨ - News - ٢٤٢٢٦

 


خروج