1399/01/05
تقدیر از فعالان نظام پیشنهادات
تقدیر از فعالان نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1398/11/05
اخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل
مجوز ادامه تحصیل
1398/08/21
ابلاغ تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتی
ابلاغ تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتی
1398/07/29
تشکیل کمیته مهندسی مشاغل (معاونتهای توسعه ،درمان ،آموزشی و پژوهشی )
کمیته مهندسی مشاغل
1398/07/28
انتصابات معاونت بهداشتی مورخ 1398/07/17
تشکیل کمیته مهندسی مشاغل (معاونت بهداشتی )