1399/07/06
برگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی
دوره آموزشی
1399/03/11
انتصاب مدیران
فراخوان پستهای مدیریتی
1399/02/03
عدم نیاز به طرح مجدد تمدید اعتبار بسته های خدمتی دارای موافقت نامه کارگروه قبلی کاهش تصدی گری و برونسپاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برونسپاری
1398/11/05
اخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل
مجوز ادامه تحصیل
1398/08/21
ابلاغ تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتی
ابلاغ تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتی